„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 Z DNIA 20.12.2017 R.

dotyczące operacji :

„Poprawa konkurencyjności i rozwój innowacyjności CMRiS Medyk w Brzesku przez zakup sprzętu medycznego oraz  montaż systemów OZE”

 

prowadzone w trybie otwartego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1)

 

Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Centrum Medycyny Rodzinnej i Stomatologii Medyk spółka z o.o.

Pl. Kupiecki 4, 32-800 Brzesko, NIP 869-19-82-799.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia  jest:

 1. a) dostarczenie i montaż instalacji fotowoltaicznej;
 2. b) dostarczenie i montaż pomp ciepła;

 

Szczegółowa specyfikacja oraz parametry techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia, określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych opisywanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o parametrach nie gorszych od wymaganych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równoważne do oferty przedstawi dokumenty dane techniczne pokazujące, że proponowany element zamienny spełnia wymienione wymagania zarówno pod względem technicznym i jakościowym wraz z oświadczeniem producenta że proponowane urządzenie jest równoważne do zaproponowanego w dokumentacji co do celu jego przeznaczenia.

 

 1. Wymagania dotyczące gwarancji:

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej gwarancji na urządzenia. Długość okresu gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia min. 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, a więc powinien ten koszt uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba że gwarancja producenta danego urządzenia wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych.

 1. Wymagany termin płatności - 30 dni od dnia wystawienia faktury.
 2. Termin realizacji zamówienia - 31 stycznia 2018 roku
 3. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

 1. Warunki niezbędne do udziału w postępowaniu (powiązania kapitałowo-osobowe)

Oferta podlega odrzucenia w przypadku gdy została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub osobami, o których mowa w art. 43 a ust. 4 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
 5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa powyżej, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez zamawiającego wykonawcy.

 1. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 1. Termin związania ofertą

Zamawiający ustala termin związania ofertą 60 dni.

 1. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
 2. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem lit. b).
 3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. 11 niniejszego zapytania) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 4. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści zapytania bez rozpoznania.
 5. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim wykonawcom, którzy złożyli zapytania, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej: medykbrzesko.pl
 6. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
 7. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawców.
 8. Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę należy przygotować w języku polskim, napisaną czytelnie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, zawierającą:

 1. dane identyfikujące Wykonawcę, tj. zawierać pełną nazwę wystawiającego ofertę wraz z danym adresowymi. Dopuszcza się złożenie oferty opatrzonej pieczęcią imienną/nagłówkową lub sporządzonej na papierze firmowym;
 2. datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu;
 3. wartość wyrażoną w polskich złotych wraz z podatkiem VAT;
 4. termin dostawy i montażu przedmiotu zamówienia;

Oferta ma być sporządzona w formie pisemnej wraz z wymaganymi podpisami Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy. Do oferty należy załączyć specyfikację techniczną, zawierającą co najmniej parametry określone przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 11 niniejszego zapytania i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„Oferta na zadanie pn.” Dostarczenie i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dostarczenie i montaż pompy ciepła” - nie otwierać przed dniem 29.12.2017 r. godz. 15.30”

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. Dokumenty ofertowe należy złożyć w oryginale w miejscu i czasie określonym w pkt. 11. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
 2. Oferty należy składać do dnia 29.12.2017 r. do godz. 15.30 w siedzibie zamawiającego: Centrum Medycyny Rodzinnej i Stomatologii Medyk spółka z o.o. Pl. Kupiecki 4, 32-800 Brzesko,
 3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
 4. Oferty zostaną otwarte w dniu 29.12.2017 r o godz. 15.45 w siedzibie zamawiającego: Centrum Medycyny Rodzinnej i Stomatologii Medyk spółka z o.o. Pl. Kupiecki 4, 32-800 Brzesko,
 5. Przesłanki odrzucenia oferty

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

 • Nie spełnia warunków formalnych zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym,
 • nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
 • została złożona po terminie określonym w pkt 11 lit. a)

Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybory żadnej z ofert.

 1. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w tym postępowaniu.

 1. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty:

- cena (C)

- gwarancja (G)

L.p.

Opis kryterium

Waga kryterium

Maksymalna liczba punktów

jakie może otrzymać oferta

za dane kryterium

1

Cena  (C)

80 %

80 pkt.

2

Okres gwarancji (G)

20 %

20 pkt.

 

 

Razem

100%

Maksymalna liczba punktów - 100 pkt

 

 

 

Zasady punktacji

Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, dodatkowo Wykonawca może zaoferować przedłużoną gwarancję. Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach. Jeżeli  Wykonawca poda okres gwarancji wg wartości ułamkowej, wówczas do obliczeń zostaną zastosowane ogólne zasady zaokrągleń matematycznych.

 

Ocena nastąpi według poniższych wzorów:

Cena – waga kryterium 80 pkt

Sposób obliczenia:

Pk1 = (Cn / Cr x 80 %) x 100

Pk1 – ilość punktów dla kryterium

Cn – najniższa oferowana cena brutto wraz z podatkiem VAT zaoferowana w nieodrzuconych ofertach

Cr - cena brutto wraz z podatkiem VAT oferty ocenianej

80 – waga kryterium

Gwarancja – waga kryterium 20 pkt

Sposób obliczenia:

Pk2 = (Gr / Gn x 20 %) x 100

Pk2 – ilość punktów dla kryterium

Gn – najwyższa liczba miesięcy udzielonej gwarancji  na dostarczony sprzęt zaoferowana w nieodrzuconych ofertach,

Gr – liczba miesięcy gwarancji oferty ocenianej

20 – waga kryterium

Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty (O)=Pk1+ Pk2. W przypadku udzielenia gwarancji krótszej niż 36 miesięcy zamawiający odrzuci ofertę jako ofertę, której  treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

 1. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i gwarancji, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
 2. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
 4. Cena oraz inne warunki przedstawione przez Wykonawcę nie podlegają negocjacjom na żadnym etapie postępowania.
 5. Informacja o zakończeniu postępowania

Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej :

https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/oraz www.medykbrzesko.pl informację o:

 1. wyborze wykonawcy,
 2. odrzuceniu złożonych ofert,
 3. niezłożeniu żadnej oferty,
 4. zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

Niezależnie od zamieszczenia informacji na podanych wyżej stronach internetowych, Zamawiający poinformuje w formie pisemnej (list polecony) wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o wynikach tego postępowania. Wybrany Wykonawca dodatkowo zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy lub niedostarczenie wymaganych dokumentów do podpisania umowy w terminie zostanie uznane za uchylanie się od jej podpisania. W takim przypadku Zamawiający dokona wyboru innego Wykonawcy

 1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

 1. Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku:

 1. a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT,
 2. b) zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę,
 3. c) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodów niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było wcześniej przewidzieć;
 4. d) innych okoliczności i zdarzeń losowych;

Każda zmiana i/lub uzupełnienie umowy będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 1. Pozostałe informacje
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
 3. do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert ,
 4. zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,
 5. odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,
 6. unieważnienia postępowania, jeśli:
 • cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania,
 • postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.

W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.

 1. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.
 2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń bądź złożone dokumenty i/lub oświadczenia zawierają braki, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Czynność uzupełniania dokumentów i/lub oświadczeń jest czynnością jednokrotną. Uzupełnieniu nie podlega treść oferty rozumiana jako zakres zobowiązania Wykonawcy.
 3. Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i/lub oświadczeń.
 4. Przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający dopuszcza możliwość obejrzenia przez Wykonawcę miejsca realizacji zadania, w szczególności warunków technicznych montażu przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie, że złożenie przez Wykonawcę oferty jest równoznaczne z tym, że Wykonawca zna lub miał możliwość poznać warunki techniczne montażu, dlatego też nie będą mu przysługiwać żadne roszczenia z tytułu ewentualnych trudności w montażu i/lub dodatkowych robót.

Załączniki:

 

 

 

 

Początek strony